Ruslan Kosenko

SberClass | New Materials

SberClass | New worlds

SberClass | Ecology and climate

Sber | Cyber Danger

SberClass | Sber | Dark abyss

SberClass | Life 150+

SberClass | Artificial intelligence

SberClass | Energy

SberClass | Communication and creativity

Get the deal memo